« terug naar het overzicht

Val ik onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg?

22 augustus 2017
Wilt u weten of u aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet voldoen?Bekijk dan de onderstaande zelftest en raadpleeg de uitzonderingenlijst.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft deze voor u ontwikkeld, zodat u kunt nagaan of de verplichtingen uit de Wkkgz ook op uw zorgpraktijk/dienstverlening van toepassing zijn.

Houdt u er rekening mee dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) tot een ander oordeel kan komen dan uzelf. Dit komt doordat de zelftest op hoofdlijnen antwoord geeft op de vraag of u aan de wettelijke verplichtingen moet voldoen. De IGZ zal ook naar de specifieke omstandigheden van het geval kijken.

Nadat u op één van de vragen van de zelftest ‘ja’ heeft geantwoord, kunt u op de uitzonderingenlijst nagaan of een specifieke handeling mogelijk niet onder de Wkkgz valt. In dat geval hoeft u, voor deze specifieke handeling, niet aan de verplichtingen uit de Wkkgz te voldoen. De IGZ houdt geen toezicht op deze uitgezonderde handelingen.

ZelftestIndien u een van de onderstaande vragen met een ‘ja’ kunt beantwoorden, dan gelden de verplichtingen uit de Wkkgz voor u. Indien u in loondienst werkt, is uw werkgever aanspreekbaar op het voldoen aan de verplichtingen uit de Wkkgz.

a. Verleent u beroeps- of bedrijfsmatig zorg?
• Hiervan kan sprake zijn indien u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
• Met in ieder geval één van de volgende vijf SBI-codes:
• 47.73 (apotheken)
• 47.74 (winkels in medische en orthopedische artikelen)
• 86 (gezondheidszorg)
• 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting)
• 96.02 (schoonheidsverzorging)
• U kunt de SBI-code vinden op uw eigen bewijs van inschrijving bij het Handelsregister.

b. Verricht u handelingen als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)?
• Denk hierbij aan ziekenhuiszorg, huisartsen, verzorgingshuizen, aanbieders van wijkverpleging.

c. Verleent u zorg die onder de Wet publieke gezondheid (Wpg) valt?
• Denk hierbij aan Jeugdgezondheidszorg en het toedienen van vaccinaties.

d. Verricht u handelingen gericht op het opsporen van ziekten en risico-indicatoren daarvoor?
• Onder meer het uitvoeren van bevolkingsonderzoek als bedoeld in de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo) valt onder de Wkkgz.
• Zie ook punt d in de Uitzonderingenlijst.

e. Bent u geregistreerd in het BIG register?
• U bent BIG geregistreerd als u zorg verleent in het kader van de uitoefening van een beroep, zoals bedoeld in artikel 3, 34 of 36a van de Wet beroepen in de gezondheidszorg (Wet BIG).

f. Verricht u handelingen waarbij u richting uw cliënten een kans op genezing in het vooruitzicht stelt?
• Denk hierbij aan complementaire of alternatieve geneeswijzen.

g. Verricht u cosmetische handelingen?
• Hierbij gaat het om alle cosmetische handelingen, uitgezonderd handelingen genoemd onder punt l van de uitzonderingenlijst.

h. Lopen individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade ten gevolge van uw handelingen?
• Denk aan lichamelijke of psychische schade ten gevolge van de behandeling.

Aanmelden zorgverlener

Wil jij dat wij op zoek gaan naar een opdracht die bij jou past? Meld je dan aan via onderstaande button. 

Neem contact op

Neem contact op

Aanmelden nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van updates binnen de zorgsector, meld je dan aan via onderstaande button.